Tag Archives: มาตรการสูงสุด

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน

เคลื่อนย้ายคน

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน

ห้ามเข้าออกสถานที่ – เคลื่อนย้ายคน แถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

เคลื่อนย้ายคน

เคลื่อนย้ายคน

 …